Begeleiding buiten school


Ambtenaar leerplichtzaken, GGNet
(Geestelijke Gezondheid Nederland) en JEKK (Jeugd en Kleine Kriminaliteit)

Om preventief te kunnen werken en om gerichte begeleiding te kunnen geven in voorkomende gevallen is er met deze functionarissen regelmatig overleg. Een ambtenaar leerplichtzaken heeft zitting in het Zorg Advies Team van onze school.

 

Bureau Jeugdzorg

In voorkomende situaties is er contact tussen deze instantie en de functionarissen leerlingenzorg van onze school. Vanuit de school kan door een functionaris leerlingenzorg contact worden gelegd met medewerkers van BJZ om advies in te winnen, maar ook om leerlingen door te verwijzen naar deze hulpverlenende instantie. Een medewerker van BJZ heeft zitting in het Zorg Advies Team van onze school.

 

Jeugdmaatschappelijk werk

Het schooljeugdmaatschappelijk werk van het Metzo College maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het kader van de ontwikkelingen in het jeugdbeleid, zoals CJG, Verwijsindex en Passend Onderwijs, is door meerdere partijen de wens uitgesproken om in het belang van de ontwikkeling van jongeren een verbinding tot stand te brengen tussen onderwijs, woon- en leefsituatie en de ontwikkelingen in het jeugdzorg/jeugdbeleid. Vanuit het Metzo College is een jeugdmaatschappelijk werker voor 16 klokuren per week beschikbaar. De jeugdmaatschappelijk werker heeft zitting in het Zorg Advies Team van onze school.

Samenwerkingsverband Zorg

Op het gebied van de leerlingenbegeleiding maken wij op de volgende terreinen gebruik van de diensten van het SZVO (Stichting Zorg Voorgezet Onderwijs) en OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum):

Orthopedagogische ondersteuning, sociale vaardigheidstraining, psychologisch onderzoek, consultatie, deskundigheidsbevordering.